Urząd Gminy w Tarłowie

Transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest

INFORMACJA

 

 

         Gmina Tarłów informuje, że w dniu 8 listopada 2016r.  podpisana została umowa dotacji  na dofinansowanie zadania „Transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych              w postaci materiałów zawierających azbest” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

 Na kwotę dotacji składają się:

 

  1. środki z WFOŚiGW w Kielcach w wysokości  2.233,00, tj. - 35,00% kosztów kwalifikowanych  zadania,
  2. środki z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 2.871,00, tj. - 45,00% kosztów kwalifikowanych  zadania,
  3. środki z budżetu Gminy Tarłów w wysokości 1.276,00, tj. - 20% kosztów kwalifikowanych  zadania.

 

    W/w dotacja zostanie  przeznaczona na  transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych w ilości   1450 m² .

 

 

 

DOFINANSOWANO Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH.

 

 

Projekt na doposażenie pracowni przyrodniczej w ramach zadania pn. Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii" realizowanego w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn: Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej  Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii".

W Szkole Podstawowej w Tarłowie w ramach realizacji projektu powstała pracownia przyrodnicza, która została wyposażona w pomoce dydaktyczne, sprzęt, meble oraz zostali przeszkoleni nauczyciele.

 Całkowity koszt zadania wynosi 31.000 zł. Kwota dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 24.000 zł.