Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 13 lipca 2024
Imieniny: Małgorzata, Ernest, Henryk
pochmurno
20°C

Regulamin utrzymania czystości

Załącznik do uchwały Nr XV/74/19Rady Gminy w Tarłowie
z dnia 14 listopada 2019 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA

CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE GMINY TARŁÓWROZDZIAŁ   I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarłów.


§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)    odpadach komunalnych  - rozumie się przez to  odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
2)    bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomi, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego.
3)    PSZOK – rozumie się przez toPunkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
4)    odpadach budowlanych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów,
budowy i rozbiórek , stanowiące odpady komunalne.
5)    odpadach wielkogabarytowych -  należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary   i masę w typowych pojemnikach na odpady  ( np.  meble, łóżka, sprzęt gospodarstwa domowego, materace, itp.);
6)    odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady  wysegregowane przez mieszkańców ze strumienia odpadów komunalnych, a w szczególności:  
1.    baterie i akumulatory,
2.    zużyte świetlówki, lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć,
3.    pozostałości farb, tuszy, lakierów, klejów, żywic, lepiszczy, aerozoli,  
4.    rozpuszczalników, w tym opakowania po tych środkach,
5.    pozostałości środków ochrony roślin, nawozów w tym opakowania po tych środkach,       
6.    pozostałości środków chemii gospodarczej zawierające substancje niebezpieczne
7.    przeterminowane lekarstwa,
8.    środki do impregnacji drewna, w tym opakowania po tych środkach,
9.    oleje mineralne i syntetyczne, benzyny,  w tym opakowania po tych środkach,
10.    inne zawierające substancje niebezpieczne.
7)    właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne  i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;
8)    punkcie selektywnego zbierania odpadów – należy przez to rozumieć punkt utworzony w celu przyjmowania odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce, prowadzony na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwany dalej PSZOK.
9)    nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
10)    zbiornikach bezodpływowych– rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone
do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;

ROZDZIAŁ II Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§3


Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości realizując następujące obowiązki:
1.    Prowadzenie selektywnego zbierania wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poprzez wydzielenie następujących frakcji odpadów:
1)     papieru i tektury,
2)     szkła,
3)     metali,
4)     tworzyw sztucznych,
5)     opakowań wielomateriałowych,
6)     bioodpadów,                  
7)     przeterminowanych leków,
8)     chemikaliów,
9)      zużytych baterii i  akumulatorów,
10)      zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
11)      mebli i  odpadów  wielkogabarytowych,  
12)      odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiące odpady komunalne,
13)      zużytych opon,
14)      odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych,
15)      igły, strzykawki i inne odpady będące pozostałością po iniekcji niekwalifikujące się  do odpadów medycznych.
2.    gromadzenia odpadów komunalnych wymienionych w ust.1 pkt 1 – 6  i przekazywania ich do odbioru według następujących zasad selektywnej zbiórki:

1.    papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”,
2.     szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”,
3.    metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonych napisem „ Metale i tworzywa sztuczne”,
4.     bioodpady należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.

3.    odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych zgodnie z zasadami ust 2 należy zbierać oddzielnie jako niesegregowane. Odpady te należy umieszczać w pojemnikach koloru   czarnego z napisem „Niesegregowane”.
4.    na terenach nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne ulegające biodegradacji należy poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwościich kompostowania należy zebrać w pojemnik lub worek koloru brązowego z napisem „Bio” i wystawić do odbioru jednostce wywozowej.
5.    odpady, które wymieniono w ust. 1 pkt 7 – 15 należy wydzielić ze strumienia odpadów i pozbyć się poprzez dostarczenie ich do Punktu  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (PSZOK),
6.    meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotować do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych jednostki wywozowej, bądź dostarczyć do PSZOK-a,
7.    odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, wyłącznie w specjalnie wydzielonym przez prowadzącego remont miejscu lub pojemniku i dostarczać do PSZOK-a,
8.    przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyte opony należy gromadzić oddzielnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i dostarczać do PSZOK-a.

 § 4


   Właściciele nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, mają obowiązek:
1.    zapewnienia wystarczającej liczby pojemników do gromadzenia odpadów   oraz  szaletów w minimalnej ilości jeden szalet na 500 osób;
2.    oczyszczenia terenu imprezy i terenów przyległych, jeśli zajdzie taka potrzeba, niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

§ 5

1.    Właściciel nieruchomości na terenie, której odbywa się mycie pojazdów samochodowych, musi zastosować się do następujących zaleceń:  
a)    niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji  sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,
b)    dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz
przy użyciu środków ulegających biodegradacji,   
c)    zabrania się mycia pojazdów samochodowych w odległości mniejszej niż 10 m od cieków i zbiorników wodnych.

2.    Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
a)    niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów  urządzeniach do tego przeznaczonych,
b)    iż naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw, związanych z bieżącą   eksploatacją pojazdów,
c)    iż naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.


§ 6

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:
1)    utrzymania porządku, czystości i należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości oraz dbałości o  estetyczny wygląd pomieszczeń i urządzeń budynku oraz niezabudowanych terenów nieruchomości tj. podwórza, przejścia, bramy, chodniki itp.
2)    niezwłocznego usunięcia śniegu, błota pośniegowego i lodu poprzez posypywanie piaskiem, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do wspólnego użytku znajdujących się w pasie drogowym a przylegających do ich własnych nieruchomości oraz  z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,  
3)    usuwania śnieżnych nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części elewacji w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów samochodowych;
4)    usuwania chwastów i pielęgnacji terenów zielonych;


ROZDZIAŁ III
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 7

1.    Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych oraz na drogach publicznych:
a)    pojemniki zamykane o pojemności 110 l do 1100l;
b)    kontenery zamykane o pojemności od 2,5 m ³ do 10 m ³;
c)    worki z tworzywa sztucznego o pojemności od 60 l do 120 l;
d)    pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o pojemności od 110 l do 1100 l;
e)    kosze uliczne o pojemności od 10 l do 70 l.
2.    Na terenie zabudowy jednorodzinnej do zbierania odpadów komunalnych stosuje się pojemniki o następującej kolorystyce:
1)    żółte z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” -  przeznaczone na  tworzywa sztuczne,  metale i opakowania wielomateriałowe,
2)    niebieskie z napisem „Papier” -  przeznaczone na papier i tekturę,
3)    zielone z napisem „Szkło” -  przeznaczone na szkło i opakowania ze szkła,
4)    brązowe z napisem „Bio” -  przeznaczone na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych,
5)     czarne z napisem „Niesegregowane”  - przeznaczone na zmieszane odpady komunalne.

3.    Na terenie zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się stosowanie worków zapewniających zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów przetwarzania, dla następujących frakcji:
1)    żółte z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” -  przeznaczone na  tworzywa sztuczne,  metale i opakowania wielomateriałowe,
2)    niebieskie z napisem „Papier” -  przeznaczone na papier i tekturę,
3)    zielone z napisem „Szkło” -  przeznaczone na szkło i opakowania ze szkła,
4)    brązowe z napisem „Bio” -  przeznaczone na bioodpady.

4.    Na terenie zabudowy jednorodzinnej, zgodnie z §6 ust.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania niektórych frakcji odpadów, do dnia 30 czerwca 2022 roku dopuszcza się stosowanie innego, niż określony w ust.2 modelu zbierania odpadów komunalnych poprzez stosowanie pojemników:
1)   z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” -  przeznaczone na  tworzywa sztuczne,  metale   
      i opakowania wielomateriałowe,
 2)  z napisem „Papier” -  przeznaczone na papier i tekturę,
 3)  z napisem „Szkło” -  przeznaczone na szkło i opakowania ze szkła,
 4)  z napisem „Bio” -  przeznaczone na bioodpady,
 5)  z napisem „Niesegregowane”  - przeznaczone na niesegregowane odpady komunalne.

5.    Do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych  oraz na terenach służących do użytku publicznego należy stosować pojemniki wykonane z materiałów niepalnych (blaszane, plastikowe, betonowe, itp.) zamocowane na stałe;
6.    Pojemniki i kontenery powinny być ponadto wyposażone w szczelną pokrywę zabezpieczającą gromadzone odpady przed dostępem robactwa i zwierząt oraz opadami atmosferycznymi.
7.    Miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych należy wyznaczać w taki sposób, by ustawione na nich urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych były łatwo dostępne zarówno dla ich użytkowników jak i służb odbiorcy odpadów.
8.    Kosze uliczne powinny być rozmieszczane w sposób i w ilości zapewniającej utrzymanie czystości – stosownie do natężenia ruchu pieszych.
9.    Właściciele nieruchomości realizują obowiązek utrzymania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez:
a)    mycie urządzeń po każdym opróżnieniu, obowiązek ten nie dotyczy koszy ulicznych;
b)    dezynfekowanie urządzeń przynajmniej dwa razy do roku specjalistycznym sprzętem.
10.    Zakazuje się ugniatania i spalania odpadów komunalnych w urządzeniach (pojemnikach)   służących do ich zbierania.
11.    Zaleca się zgniatanie butelek, puszek, mycie opakowań, odkręcanie nakrętek, itp.  

§ 8

1.  Ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych
         (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w budynkach    
          jednorodzinnych:
1)    do 5 osób – w rozmiarze 120 l,
2)    powyżej 5 osób – w rozmiarze 240 l (2 kosze po 120 l ).

§ 9


1.    Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne niesegregowane  (zmieszane) dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzących działalność gospodarczą:
a)    nie mniej niż 120 i nie więcej niż 1100 l dla lokali handlowych, gastronomicznych, ulicznych punktów szybkiej obsługi, zakładów rzemieślniczych i usługowo-produkcyjnych;
b)    nie mniej niż 120 l i nie więcej niż 1100 l dla podmiotów działalności leczniczej;
c)    3 litry na każdą osobę w związku z nauką na terenie placówki oświatowej każdego typu nie mniej niż 120 litrów i nie więcej jak 2500 litrów;
2.    Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów segregowanych dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, prowadzących działalność gospodarczą:
a)    nie mniejszej niż 120 l,
b)    nie większej niż 2500 l,
c)    lub worki minimalnie  60 l lub worek typu Big – Bag odpowiadający 1000 l


ROZDZIAŁ IV

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10

1.    Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2.    Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednio oznakowanych kontenerach, pojemnikach, workach lub w  wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, a następnie odebranie odpadów przez jednostkę wywozową zgodnie z harmonogramem odbioru lub dostarczenie ich do PSZOK-a.
3.    Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
4.    Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego należy dostosować do szybkości zapełniania się koszy w taki sposób, aby nie dopuszczać do ich przepełniania i wysypywania się odpadów.

§ 11

Częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna być dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, jednak nie może być rzadsza niż:

1)      metale, tworzywa sztuczne , opakowania wielomateriałowe –  co najmniej jeden raz  w  miesiącu,
2)      papier i szkło – co najmniej jeden raz na trzy miesiące,
3)      bioodpady – co najmniej jeden raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października nie   rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
4)      odpady niesegregowane ( zmieszane ) –  co najmniej jeden raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,


§ 12

 Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są zobowiązani do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru działalności regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu tej nieruchomości. Wykaz przedsiębiorców, o których mowa wyżej udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tarłowie.

§ 13


1.    Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2.    Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1.


ROZDZIAŁ V
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu Gospodarki Odpadami


§ 14

1.    Właściciele nieruchomości w celu zwiększenia ilości zebranych odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych obowiązani są do oddzielnego gromadzenia tych odpadów i dostarczania do PSZOK-a, bądź do punktów zbiórki wyznaczonych na terenie gminy.
2.    W celu ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszcza się kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby.
3.    Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych dążą do zmniejszania ilości wytwarzanych odpadów dla osiągnięcia celów określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, czyli przygotowania do recyklingu materiałów odpadowych takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i innych odpadów na poziomie minimum 50% ich ilości wytworzonych do 2020 roku.

ROZDZIAŁ VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę  przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem  terenów przeznaczonych do wspólnego użytku


§ 15

1.    Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenie starań aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:
a)    zapewnienie właściwych warunków utrzymania zwierząt, zgodnych z ich gatunkiem, zapewnienie opieki, wyżywienia i leczenia;
b)    zapewnienie pełnego nadzoru nad zachowaniem zwierząt;
c)    utrzymywanie zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia sanitarnego, zagrożenia bezpieczeństwa powodowania szkód i uciążliwości dla otoczenia oraz zanieczyszczania miejsc wspólnego użytku;
d)    zabezpieczenie nieruchomości na których utrzymywane są zwierzęta, a także lokali, w których przebywają zwierzęta, w sposób uniemożliwiający niekontrolowane wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz oraz oznaczenie tablicą ostrzegawczą ogrodzonej nieruchomości, na terenie której przebywa pies bez uwięzi
2.    Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.
3.    Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
a)    właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,
b)    zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
4.    Zabronione jest:
a)    pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób umożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz,
b)    wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,
c)    wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych).
5.    Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.
6.    Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do najbliżej położonego grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części lub najbliżej położonej spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.


ROZDZIAŁ VII
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich  na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej


§ 16

1.    Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami.
2.    dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt, spełniających wymogi ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (Dz. U.  2018r. poz.1202 z późn. zm.).
3.    Zabrania się wyprowadzania zwierząt gospodarskich na wypas lub wybieg w parkach, na terenie zieleni oraz w pasie dróg i innych miejsc publicznych, poza przypadkami indywidualnych zezwoleń związanych z organizacją wystaw lub imprez o charakterze pokazowym lub handlowym.
4.    Wymagania dotyczące usytuowania uli:
a)    odległość uli od granicy działki musi wynosić co najmniej 10 m;
b)    w odległości od granicy mniejszej niż 10 m mogą się znaleźć tylko wtedy gdy pasieki od innych obiektów dzieli mur, gęsta ściana krzewów lub inne ogrodzenie wysokości co najmniej 3 m.
5. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany do przestrzegania następujących zasad;
a)    wytwarzane podczas prowadzenia chowu lub hodowli, nieczystości będą gromadzone zgodnie z przepisami sanitarnymi, a ich usytuowanie nie będzie powodować zanieczyszczania terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych nie będą powodować również uciążliwości zapachowych i rozprzestrzeniania się owadów, gryzoni i insektów;
b)    zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich oraz niedopuszczenia do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta;
c)    właściciel nieruchomości, na której utrzymywane są zwierzęta gospodarskie są zobowiązani zabezpieczyć nieruchomość przed opuszczeniem przez zwierzęta.
6.    Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.
7.    Padłe zwierzęta gospodarskie należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w tym zakresie.
8.    Obowiązek usunięcia padłych zwierząt gospodarczych spoczywa na właścicielu zwierząt.

ROZDZIAŁ VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§17   

1.  Obowiązkowi deratyzacji podlega cały obszar gminy.
2.    Deratyzacja przeprowadzana jest co najmniej raz w roku w okresach, wiosennym marzec/kwiecień lub jesiennym- wrzesień/październik.
3.    Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości. obowiązek ten w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeb.
4.    W przypadkach uzasadnionych stanem zagrożenia sanitarnego, dodatkowe terminy przeprowadzenia deratyzacji na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, podane zostaną do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia.

ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe


§ 18

1.    Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Tarłów.
2.    Upoważnieni przez Wójta Gminy Tarłów, pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień regulaminu.
3.    Wójt Gminy Tarłów będzie inicjował działania, jak również będzie wspierał inicjatywy mieszkańców mające na celu poprawę utrzymania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno- epidemiologicznego gminy.


DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.