Urząd Gminy w Tarłowie
Powróć do: Dla Mieszkańca Portal

Gospodarka odpadami

INFORMACJA O WYSOKOŚCI  OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 ROKU

 

Wójt Gminy Tarłów informuje, iż stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku nie ulega zmianie i zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXV/126/2021Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 listopada 2021 roku wynosi:

·        18,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

·        17,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

 Jednocześnie informujemy, iż w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty tj. zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zgon, zmiana właściciela, kompostowanie bioodpadów we własnym kompostowniku właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

Terminy wnoszenia opłat za odbiór odpadów komunalnych:

·          I kwartał –  do 31 marca danego roku,

·          II kwartał –  do 30 czerwca danego roku,

·          III kwartał – do 30 września danego roku,

·          IV kwartał – do 20 grudnia danego roku.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Tarłowie:

BS OŻARÓW ODDZIAŁ TARŁÓW,  NR:19 9423 0000 2003 0030 0995 0081


 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 ROKU

Zgodnie z art.3 ust.2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze. zm. ), Urząd Gminy Tarłów informuje, iż:                     

1) podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w 2024 r. jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART- BIS”  Sp. z o.o, ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce, 

2) zmieszane odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, przekazywane są do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „ Janik” Sp. z o. o.  Janik ul. Borowska 1, 27-415 Kunów,

3) gmina osiągnęła wymagany poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.       

4) na terenie gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  ( PSZOK ) zlokalizowany w Tarłowie przy ul. Czekarzewskiej (plac SKR). PSZOK czynny jest we wtorki i piątki w godzinach 15.30 - 17.30, przyjmuje następujące rodzaje odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, igły, strzykawki i inne odpady powstające w gospodarstwie domowym będące pozostałością po iniekcji niekwalifikujące się do odpadów medycznych, zużyte opony,

5) na terenie gminy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczać do PSZOK lub wystawić przez posesję w terminie podanym w harmonogramie,

6) zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika, odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji, nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek przekazania ich na własny koszt  podmiotom posiadającym zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzania, a także może oddać je w punkcie zakupu.       

Wykaz podmiotów zbierających odpady z działalności rolniczej     

 

 Lp. Nazwa podmiotu  Adres prowadzonej  działalności zbierania odpadów  Rodzaj zbieranych odpadów Numer kontaktowy 
1.

Remondis Sp. z. o.o.

Oddział w Ostrowcu Św. ul.A.Hedy ps. „Szary” 13A

ul.A.Hedy  ps. „Szary” 13A

27-400 Ostrowiec Św.

folia odpadowa, sznurek, opony rolnicze 41 262 41 00
2. Evoltaic    Sp. z o.o

Al. Solidarności 21

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

folie po sianokiszonkach, folie opakowaniowe  733 211404
3. Lub – Eko- Plus

ul. Metalurgiczna 17c,

20-234 Lublin

folia odpadowa , sznurek, opony rolnicze  502636439
4. P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas

 ul. Fabryczna 16,   

24-320 Poniatowa

 opony rolnicze 691370360
5.

ZUH LoBo Grzegorz Paszkiewicz

ul. Targowa 7,          

26-700 Zwoleń

folia odpadowa, sznurek

696 441 199, 

734 160 010


Przypomnienie o terminie płatności za odpady komunalne

 

Urząd Gminy Tarłów przypomina, iż 30 czerwca 2023 r. mija termin zapłaty drugiej raty (kwiecień - maj - czerwiec) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Opłatę można dokonać w banku, na poczcie lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tarłów:

BS OŻARÓW ODDZIAŁ TARŁÓW

NR KONTA:  19 9423 0000 2003 0030 0995 0081

W przypadku, gdy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będzie uregulowana terminowo lub gdy wnoszona będzie w niepełnej wysokości zostaje wszczęte postępowanie windykacyjne. Należy przez to rozumieć, że zostaje wystawione upomnienie (koszt 16 zł) z informacją o wysokości zalegającej opłaty i terminie jej uiszczenia (7 dni). Jeżeli po otrzymaniu upomnienia w dalszym ciągu we wskazanym terminie nie zostanie uregulowana należność pieniężna wraz z odsetkami i kosztami upomnienia lub ureguluje się jej część to zostaje wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji. 

Aby uniknąć naliczenia odsetek i kosztów upomnienia oraz wszczęcia postępowania egzekucyjnego prosimy o regulowanie należności w terminie.

 


GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU

Zgodnie z art.3 ust.2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze. zm. ), Urząd Gminy w Tarłowie informuje, iż: 

1) podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w 2023 r. jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART- BIS”  Sp. z o.o, ul. Ściegiennego 268A , 25-116 Kielce, 

2) zmieszane odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, przekazywane są do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „ Janik” Sp. z o. o.  Janik, ul. Borowska 1, 27-415 Kunów,

3) na terenie gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Tarłowie przy ul. Czekarzewskiej (plac SKR). PSZOK czynny jest we wtorki i piątki w godzinach 15.30 - 17.30, przyjmuje następujące rodzaje odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, igły, strzykawki i inne odpady powstające w gospodarstwie domowym będące pozostałością po iniekcji niekwalifikujące się do odpadów medycznych, zużyte opony,

4) na terenie gminy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczać do PSZOK lub wystawić przed posesję w terminie podanym w harmonogramie,

5) zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika, odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji, nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek przekazania ich na własny koszt  podmiotom posiadającym zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzania, a także może oddać je w punkcie zakupu. 

Wykaz podmiotów zbierających odpady z działalności rolniczej     

 Lp. Nazwa podmiotu   Adres prowadzonej  działalności zbierania odpadów   Rodzaj zbieranych odpadów Numer kontaktowy 
1.

Remondis Sp. z. o.o.

Oddział w Ostrowcu Św. ul.A.Hedy ps. „Szary” 13A

ul.A.Hedy  ps. „Szary” 13A

27-400 Ostrowiec Św.

folia odpadowa, sznurek, opony rolnicze 41 262 41 00
2. Evoltaic    Sp. z o.o.

 Al. Solidarności 21
 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

folie po sianokiszonkach, folie opakowaniowe  733 211404
3. Lub – Eko- Plus  ul. Metalurgiczna 17c,  20-234 Lublin folia odpadowa , sznurek, opony rolnicze  502636439
4.  P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas  ul. Fabryczna 16,          24-320 Poniatowa  opony rolnicze 691370360
5. ZUH LoBo Grzegorz Paszkiewicz ul. Targowa 7,                 26-700 Zwoleń folia odpadowa, sznurek

696 441 199, 

734 160 010

 


 

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU

Wójt Gminy Tarłów informuje, iż stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 rok nie ulega zmianie i zgodnie z podjętą uchwałą Nr XXV/126/2021Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 listopada 2021 roku wynosi:
·        18,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
·        17,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, przy kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty tj. zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zgon, zmiana właściciela, kompostowanie bioodpadów we własnym kompostowniku właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

Terminy wnoszenia opłat za odbiór odpadów komunalnych:
·          I kwartał –  do 31 marca danego roku,
·          II kwartał –  do 30 czerwca danego roku,
·          III kwartał – do 30 września danego roku,
·          IV kwartał – do 20 grudnia danego roku.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Tarłowie:

BS OŻARÓW ODDZIAŁ TARŁÓW,  NR:19 9423 0000 2003 0030 0995 0081


GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 ROKU

Zgodnie z art.3 ust. 2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze. zm. ), Urząd Gminy w Tarłowie informuje, iż:                    

1)      podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w 2022 r. jest firma REMONDIS Sp. z o. o, ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, oddział w Ostrowcu Św. ul. Antoniego Hedy ps. „Szary” 13A, 27-400 Ostrowiec Św.

2)      zmieszane odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, przekazywane są do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „ Janik” Sp. z o. o.  Janik ul. Borowska 1, 27-415 Kunów,

3)      w 2021 roku gmina osiągnęła wymagany poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.      

4)      na terenie gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) zlokalizowany w Tarłowie przy ul. Czekarzewskiej (plac SKR). PSZOK czynny jest we wtorki i piątki w godzinach 15.30 - 17.30, przyjmuje następujące rodzaje odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, igły, strzykawki i inne odpady powstające w gospodarstwie domowym będące pozostałością po iniekcji niekwalifikujące się do odpadów medycznych, zużyte opony.

5)      firmą zbierającą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych   jest Remondis Sp. z o. o. oddział w Ostrowcu Św. ul. A. Hedy „Szary”13a, na terenie gminy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczać do PSZOK lub wystawić przez posesję w terminie podanym w harmonogramie.

6)      zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika, odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji, nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek przekazania ich na własny koszt  podmiotom posiadającym zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzania, a także może oddać je w punkcie zakupu.      


 

Zagospodarowanie odpadów z działalności rolniczej

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji na terenie Gminy. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. 

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek przekazania ich na własny koszt  podmiotom posiadającym zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzania, a także może oddać je w punkcie zakupu.

 

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:      

 

Lp.

Nazwa podmiotu 

 Adres prowadzonej  działalności zbierania odpadów 

 Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy 

1.

Remondis Sp. z. o.o.

Oddział w Ostrowcu Św. ul.A.Hedy ps. „Szary” 13A

. ul.A.Hedy ps. „Szary” 13A

27-400 Ostrowiec Św.

folia odpadowa, sznurek, opony rolnicze

41 262 41 00

2.

 

Evoltaic                   Sp. z o.o.

 Al. Solidarności 21
 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

folie po sianokiszonkach, folie opakowaniowe

 

 733 211404

3.

Lub – Eko- Plus

 ul. Metalurgiczna 17c,                   20-234 Lublin

folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych

 502636439

 4.

 P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas

 ul. Fabryczna 16,                    24-320 Poniatowa

 opony rolnicze

 691370360

 5.

ZUH LoBo Grzegorz Paszkiewicz

ul. Targowa 7,                   26-700 Zwoleń

 

 

folia odpadowa, sznurek

696 441 199, 734 160 010

 


 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY

ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 ROKU

Wójt Gminy Tarłów zawiadamia, iż zgodnie z podjętą uchwała Nr XXV/126/2021Rady Gminy w Tarłowie z dnia 30 listopada 2021 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosiła :

 • 18,00 zł. miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego dana nieruchomość,

 

 • 17,00 zł. miesięcznie od każdego mieszkańca, przy kompostowaniu bioodpadów w przydomowym kompostowniku, po złożeniu deklaracji na nowym druku - nie dotyczy osób, które już we wcześniejszych latach deklarowały posiadanie przydomowych kompostowników.

        Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych  wskazanych w deklaracji.W związku z powyższym, właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu.

      W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty tj. zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zgon, zmiana właściciela, kompostowanie bioodpadów we własnym kompostowniku właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklaracjęw terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana.

Terminy wnoszenia opłat za odbiór odpadów komunalnych:

 •  I kwartał –  do 31 marca danego roku,
 •  II kwartał –  do 30 lipca danego roku,
 •  III kwartał – do 30 września danego roku,
 •  IV kwartał – do 20 grudnia danego roku.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Tarłowie:

BS OŻARÓW ODDZIAŁ TARŁÓW,  NR KONTA:  19 9423 0000 2003 0030 0995 0081

 


 

Tarłów, dnia 10.09.2021r. 

 

   
   

Loga NFOŚiGW i WFOŚiGW

 

INFORMACJA

 

Gmina Tarłów informuje, że w dniu 6 sierpnia 2021 r. podpisana została umowa dotacji na dofinansowanie zadania „ Transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Na kwotę dotacji składają się:

 1. środki z WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 15. 745,91 zł.
 2. środki z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 15.745,90 zł

     W/w dotacja została przeznaczona na transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych w ilości 106,420 Mg.


    

  GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 ROKU

 

Zgodnie z art.3 ust.2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z p. zm. ), Urząd Gminy w Tarłowie informuje, iż:                    

1)      podmiotem odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości w 2021 r. jest firma REMONDIS Sp. z o.o, ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Antoniego Hedy ps. „Szary” 13A, 27-400 Ostrowiec Św.

2)      zmieszane odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, przekazywane są do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „ Janik” Sp. z o. o.  Janik ul. Borowska 1, 27-415 Kunów,

3)      w 2020 roku gmina osiągnęła następujące poziomy: recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła – 44 %,poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania  - 21,7 %.

4)      na terenie gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Tarłowie przy ul. Czekarzewskiej (plac SKR). PSZOK czynny jest we wtorki i piątki w godzinach 15.30 - 17.30, przyjmuje następujące rodzaje odpadów: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, igły, strzykawki i inne odpady powstające w gospodarstwie domowym będące pozostałością po iniekcji niekwalifikujące się do odpadów medycznych, zużyte opony.

5)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczać do PSZOK.

6)      zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika, odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji, nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek przekazania ich na własny koszt  podmiotom posiadającym zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzania, a także może oddać je w punkcie zakupu.      

 

Wykaz podmiotów zbierających odpady powstające w gospodarstwach rolnych:      

 Lp.

Nazwa podmiotu 

 Adres prowadzonej  działalności zbierania odpadów 

 Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy 

1.

Remondis Sp. z. o.o.

Oddział w Ostrowcu Św. ul.A.Hedy ps. „Szary” 13A

. ul.A.Hedy  ps. „Szary” 13A

27-400 Ostrowiec Św.

folia odpadowa, sznurek, opony rolnicze

41 262 41 00

2.

 

Evoltaic    Sp. z o.o.

 Al. Solidarności 21
 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

folie po sianokiszonkach, folie opakowaniowe

 

 733 211404

3.

Lub – Eko- Plus

 ul. Metalurgiczna 17c,                   20-234 Lublin

folia odpadowa , sznurek, opony rolnicze

 502636439

 4.

 P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas

 ul. Fabryczna 16,                                   24-320 Poniatowa

 opony rolnicze

 691370360

 5.

ZUH LoBo Grzegorz Paszkiewicz

 

 

 

ul. Targowa 7,                                    26-700 Zwoleń

 

 

folia odpadowa, sznurek

 

 

 

 

696 441 199,

 

734 160 010

 

 

 

 

 

 


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 ROKU

Wójt Gminy Tarłów zawiadamia, że Rada Gminy w Tarłowie w dniu 10 listopada 2020 roku podjęła uchwałę Nr XXV/126/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2021 roku:

1.       Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 16,50 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca.

2.       Ustalasię wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 49,50 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

3.       Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, po złożeniu deklaracji na nowym druku.

4.       Wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  od właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust.3 wynosi 16,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca. 

        Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych  wskazanych w deklaracji. W związku z powyższym, właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty ( zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zgon, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości ) właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana .

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.  Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina

Terminy wnoszenia opłat za odbiór odpadów komunalnych:

 •  I kwartał –  do 31 marca danego roku,
 •  II kwartał –  do 30 lipca danego roku,
 •  III kwartał – do 30 września danego roku,
 •  IV kwartał – do 20 grudnia danego roku.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Tarłowie:

BS OŻARÓW ODDZIAŁ TARŁÓW,  NR KONTA:  19 9423 0000 2003 0030 0995 0081


 

 

 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2020 ROKU

 

Zgodnie z art.3 ust.2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z p. zm. ), Urząd Gminy w Tarłowie informuje, iż:

1)      podmiotem odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości w 2020 r. jest firma REMONDIS Sp. z o.o, ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Antoniego Hedy ps. „Szary” 13A, 27-400 Ostrowiec Św.

2)      zmieszane odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, przekazywane będą do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „ Janik” Sp. z o.o, Janik ul. Borowska 1, 27-415 Kunów,

3)      w 2019 rokugmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła – 40,65%, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%, poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania  - 17,396 %  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska,

4)      na terenie gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych( PSZOK ) zlokalizowany w Tarłowie przy ul. Czekarzewskiej (plac SKR). PSZOK czynny jest we wtorki i piątki w godzinach 15.30 - 17.30, przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

a)      przeterminowane leki i chemikalia,

b)    zużyte baterie i akumulatory,

c)     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d)    meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e)     odpady budowlane i rozbiórkowe,

f)     zużyte opony,

g)    papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale

h)    igły, strzykawki i inne odpady powstające w gospodarstwie domowym będące pozostałością po iniekcji niekwalifikujące się do odpadów medycznych.

 

5)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczać do PSZOK.

 


Zagospodarowanie odpadów rolniczych

Zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika. Odpadów tych nie można oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji na terenie Gminy. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. 

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek przekazania ich na własny koszt  podmiotom posiadającym zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzania, a także może oddać je w punkcie zakupu.

 

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:      

 

 

Lp.

Nazwa podmiotu 

 Adres prowadzonej  działalności zbierania odpadów 

 Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy 

1.

Remondis Sp. z. o.o.

Oddział w Ostrowcu Św. ul.A.Hedy ps. „Szary” 13A

. ul.A.Hedy ps. „Szary” 13A

27-400 Ostrowiec Św.

folia odpadowa, sznurek, opony rolnicze

41 262 41 00

2.

 

Evoltaic                   Sp. z o.o.

 Al. Solidarności 21
 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

folie po sianokiszonkach, folie opakowaniowe

 

 733 211404

3.

Lub – Eko- Plus

 ul. Metalurgiczna 17c,                   20-234 Lublin

folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych

 502636439

 4.

 P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas

 ul. Fabryczna 16,                    24-320 Poniatowa

 opony rolnicze

 691370360

 5.

ZUH LoBo Grzegorz Paszkiewicz

ul. Targowa 7,                   26-700 Zwoleń

 

 

folia odpadowa, sznurek

696 441 199, 734 160 010

 

 


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2010)

Wójt Gminy Tarłów zawiadamia, że Rada Gminy Tarłów w dniu 10 grudnia 2019 roku podjęła uchwałę Nr XVI/82/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 stycznia 2020 roku:

 1. 1.       Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 14,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca.
 2. 2.       Ustalasię wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 42,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych wójtz urzędu wyda decyzje, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono w/w obowiązku.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związkuz powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy deklarowali zbieranie odpadów w sposób selektywny.
Konieczność złożenia nowej deklaracji obowiązuje właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas odpady komunalne gromadzili w sposób nieselektywny. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2019 r. poz. 2010) wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności. Terminy wnoszenia opłat za odbiór odpadów komunalnych:

 • ·          I kwartał –  do 31 marca danego roku,
 • ·          II kwartał –  do 30 lipca danego roku,
 • ·          III kwartał – do 30 września danego roku,
 • ·          IV kwartał – do 20 grudnia danego roku.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY NUMERU KONTA BANKOWEGO DO WNOSZENIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

         Urząd Gminy w Tarłowie informuje, iż od 1 stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na konto bankowe:

 

BS OŻARÓW ODDZIAŁ TARŁÓW

NR KONTA:  19 9423 0000 2003 0030 0995 0081

 


GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2019 ROKU

 

Zgodnie z art.3 ust.2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z p. zm. ), Urząd Gminy w Tarłowie informuje, iż:                    

1)      podmiotem odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości w 2019 r. jest firma REMONDIS Sp. z o.o, ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa, oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Antoniego Hedy ps. „Szary” 13A, 27-400 Ostrowiec Św.

2)      regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „ Janik” Sp. z o.o, Janik ul. Borowska 1, 27-415 Kunów,

3)      w 2018 roku gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła – 33,69 %, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100 %,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska,

4)      na terenie gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK ) prowadzony przez firmę Remondis Sp. z o.o. Odział w Ostrowcu Św. ul. A. Hedy ps.  „Szary” 13A, 27-400 Ostrowiec Św. Punkt zlokalizowany jest w Tarłowie przy ul. Czekarzewskiej (plac SKR). PSZOK czynny jest w poniedziałki i soboty w godzinach 10.00 - 15.00, przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) zużyte opony,

g) odpady zielone oraz biodegradowalne.

 

 


GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2018 ROKU

Zgodnie z art.3 ust.2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z p. zm. ), Urząd Gminy w Tarłowie informuje, iż:                    

1)      podmiotem odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości w 2018 r. jest firma REMONDIS Sp. z o.o, ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, odział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul.Gulińskiego 13A, 27-400 Ostrowiec Św.

2)      regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „ Janik” Sp. z o.o, Janik ul. Borowska 1, 27-415 Kunów,

3)      w 2017 roku gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła – 27,76%, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych -100%,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska,

4)      na terenie gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony przez firmę Remondis Sp. z o.o. Odział w Ostrowcu Św. ul. Gulińskiego 13A, 27-400 Ostrowiec Św. Punkt jest czynny w poniedziałki i soboty w godzinach 10.00 - 15.00 i przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

a)      przeterminowane leki i chemikalia,

b)      zużyte baterie i akumulatory,

c)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d)     meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e)      odpady budowlane i rozbiórkowe,

f)       zużyte opony,

g)      odpady zielone.

    

 


UWAGA! Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych

na terenie Gminy Tarłów od stycznia 2018 roku

 

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2017 r. na terenie całej Polski ujednolicono zasady segregacji odpadów komunalnych, przez zmianę kolorystyki i napisów na pojemnikach oraz workach do zbiórki selektywnej - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 19).

Właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tarłów zasady te zaczną obowiązywać  od  stycznia 2018 r.

Nowy sposób gromadzenia odpadów  przedstawia się następująco:

 • ·         odpady z papieru, w tym tektury i odpady opakowaniowe z papieru oraz tektury, zbiera się w workach koloru NIEBIESKIEGO oznaczonych napisem „PAPIER”,
 • ·         odpady ze szkła (bezbarwnego i kolorowego), w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w workach koloru ZIELONEGO oznaczonych napisem „SZKŁO”,
 • ·         odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych zbiera się w pojemnikach koloru ŻÓŁTEGO (pojemnik z żółtą nalepką) oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
 • ·         odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zbiera się w workach koloru BRĄZOWEGO, oznaczonych napisem „BIOODPADY”,
 • ·         odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji wyżej wymienionych należy zbierać oddzielnie  w pojemnikach koloru czarnego lub szarego z napisem „ZMIESZANE

 W miesiącu styczniu wszyscy mieszkańcy otrzymają komplety worków do segregacji odpadów komunalnych. Worki, ulotki informacyjne oraz nalepki na kosze dostarczą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne przy odbiorze styczniowym. W kolejnych miesiącach firma będzie zostawiać worki na zasadzie  „worek za worek” czyli za każdy wystawiony worek danego koloru właściciel nieruchomości otrzyma  pusty worek tego samego koloru.

Szczegółowe informacje o prawidłowej segregacji odpadów znajdą Państwo [tutaj]

 

W razie pytań i wątpliwości proszę dzwonić pod numer telefonu 41 262 41 00 wew. 6.

 


Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej

od 1 stycznia 2018 roku

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) Wójt Gminy Tarłów zawiadamia, że od 1 stycznia 2018 r. będą obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowa stawka opłaty wynika z  Uchwały Nr XLIII/224/17 Rady Gminy w Tarłowie z dniu 28 listopad 2017r.w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

 • 8,00 zł. miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 14,00 zł. miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane selektywnie.

Terminy wnoszenia opłat za odbiór odpadów komunalnych nie ulegają zmianie:

 • ·         za I kwartał – 31 marca danego roku,
 • ·         za II kwartał – 30 lipca danego roku,
 • ·         za III kwartał – 30 września danego roku,
 • ·         za IV kwartał – 20 grudnia danego roku.

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy wpłacać na konto bankowe w:

BS OŻARÓW ODZIAŁ TARŁÓW

NR KONTA:  55 9423 0000 2003 0030 0995 0015

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji tj. liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość pomnożonej przez nową stawkę opłaty. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności opłaty, który upływa 31 marca 2018 roku.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie.
W listopadzie 2017 r. został rozstrzygnięty nowy przetarg. Umowa została podpisana z firmą REMONDIS Sp. z.o.o,  Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Gulińskiego 13A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,  na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

 


GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2017 ROKU

 

Zgodnie z art.3 ust.2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z p. zm. ), Urząd Gminy w Tarłowie informuje, iż:                    

1)      podmiotem odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości w 2017 r. jest firma REMONDIS Sp. z o.o, ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, odział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul.Gulińskiego 13A, 27-400 Ostrowiec Św.

2)      regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „ Janik” Sp. z o.o, Janik ul. Borowska 1, 27-415 Kunów,

3)      w 2016 roku gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła – 25,66%, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych                – 100%,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska,

4)      na terenie gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzony przez firmę Remondis Sp. z o.o. Odział w Ostrowcu Św. ul. Gulińskiego 13A, 27-400 Ostrowiec Św. Punkt jest czynny w poniedziałki i soboty w godzinach 10.00 - 15.00 i przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

a)      przeterminowane leki i chemikalia,

b)  zużyte baterie i akumulatory,

c)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d)  meble i inne odpady wielkogabarytowe,

e)  odpady budowlane i rozbiórkowe,

f)  zużyte opony,

g)  odpady zielone. 


 

 

 

IFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ODNOŚNIE PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

 

      URZĄD GMINY W TARŁOWIE UPRZEJMIE INFORMUJE MIESZKAŃCÓW, IŻ NA TERENIE GMINY TARŁÓW TJ. POD ADRESEM UL. CZEKARZEWSKA 50 , 27-515 TARŁÓW (TEREN SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH) ZNAJDUJE SIĘ PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

      PSZOK prowadzi zbiórkę dostarczonych we własnym zakresie przez właścicieli wszystkich nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, następujących odpadów
komunalnych:

a)   przeterminowane leki i chemikalia,

b)   zużyte baterie i akumulatory,

c)   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d)   odpady budowlano - remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej,

e)   meble i inne odpady wielkogabarytowe - powstające w gospodarstwach domowych,

f)     zużyte opony,

g)   odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/225/13  Rady Gminy w Tarłowie z dnia  24.04.2013 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania  odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Wyżej wymienione odpady mieszkańcy mogą dostarczać w soboty i poniedziałki w godzinach od 10.00 do 15.00.