Urząd Gminy w Tarłowie
Powróć do: Programy Unijne

„Przedszkolak młodym europejczykiem”

projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Cele projektu:

Cel główny: upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz zmniejszenie różnic w dostępie do wychowania przedszkolnego 3 - 5 latków zamieszkałych w Gminie Tarłów przez stworzenie dodatkowych miejsc w przedszkolu i organizację zajęć dodatkowych

 

Cele szczegółowe:

1.     Umożliwienie dzieciom z obszarów wiejskich uczestnictwa
w wychowaniu przedszkolnym

2.  Nabycie nowych umiejętności w zakresie nauki j. angielskiego poprzez udział w zajęciach dodatkowych j. angielskiego

3.  Nabycie nowych umiejętności w zakresie nauki  z komputerem poprzez udział w zajęciach dodatkowych z informatyki

4.     Zapewnienie dzieciom oferty edukacyjno- wychowawczo- profilaktycznej zgodnej z jego potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.

5.  Rozwiniecie u przedszkolaków dodatkowych zainteresowań

 

 

 

 


INFORMACJA O NABORZE

 

WÓJT GMINY TARŁÓW uprzejmie informuje  o naborze dzieci do projektu „Przedszkolak młodym europejczykiem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki,  Priorytet IX „Rozwój wykształcenia  i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

Informacja o kryteriach rekrutacji określona jest w regulaminie rekrutacji do projektu,  zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Gminy w Tarłowie www.tarlow.pl w aktualnościach oraz zakładce Przedszkolak młodym europejczykiem, a także w Przedszkolu Publicznym    w Tarłowie.

Nabór będzie się odbywał w terminie od 27.11.2013 do 13.12.2013r. Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Przedszkolu Publicznym w Tarłowie (do rąk własnych Pani Dyrektor Przedszkola) lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Tarłowie.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony internetowej www.tarlow.pl, w Przedszkolu Publicznym w Tarłowie (u Pani Dyrektor) oraz w Urzędzie Gminy w Tarłowie (pokój nr 8)