Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 13 lipca 2024
Imieniny: Małgorzata, Ernest, Henryk
pochmurno
20°C
Powróć do: Informacje

Ośrodek Pomocy Społecznej

       Dane adresowe:

                    Ośrodek Pomocy Społecznej
                  w Tarłowie
                 ul. Rynek 2
                  27-515 Tarłów
                   ops-tarlow@wp.pl
                   tel. (15) 83-85-142

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WCHODZENIA NA STRONĘ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TARŁOWIE                   tarlow.naszops.pl


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarłowie - mgr Katarzyna Kijewska
                                                                                            
ops-tarlow@wp.pl

Główna księgowa - Marianna Linart

Mierzejewska Ewapracownik socjalny

teren:

Tomaszów, Hermanów, Sulejów, Leśne Chałupy, Dorotka, Ciszyca Górna, Ciszyca Dolna, Ciszyca Przewozowa, Ciszyca Kolonia, Czekarzewice I, Duranów, Bronisławów, Dąbrówka, Kolonia Kostusin, Tarłów ulice: Czekarzewska i Sandomierska.

 

Bartochowska Annapracownik socjalny

teren:

Cegielnia, Czekarzewice II, Jadwigów, Julianów, Leopoldów, Maksymów, Mieczysławów, Słupia Nadbrzeżna, Słupia Nadbrzeżna Kolonia, Tadeuszów, Wesołówka, Wólka Lipowa, Teofilów, Chałupki, Łubowa, Kolonia Dąbrówka, Zemborzyn Kościelny, Tarłów ulice: Potoczkowska, Rynek, Zawale, Sulejowska, Strażacka, Kleparz, Nowa, Solecka.

 

Agata Jędrzejewska - pracownik socjalny 

teren:

Potoczek, Wólka Tarłowska, Kozłówek, Tarłów ul. Ostrowiecka, Janów, Brzozowa, Ostrów 

 

Radosław Mikołajek - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych

 

Barbara Pieklik - pracownik socjalny ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń opiekuńczych

 

Katarzyna Walczyk - opiekunka usług specjalistycznych

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004 r., Nr 273, poz. 2703Z późn. zm.)
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.   Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej choroby,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 • klęski życiowej lub ekonomicznej

     Pomocy udziela się w różnych formach. Są to:

Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • składki na ubezpieczenie społeczne
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • sprawienie pogrzebu
 • posiłek
 • niezbędne ubranie

Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy
 • specjalny zasiłek celowy

 Warunkiem otrzymania pomocy finansowej jest spełnianie kryterium dochodowego.            W przypadku osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe wynosi 542 zł. miesięcznie. Jest to kwota netto. Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi            456 zł. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r.).

W celu zweryfikowania dochodu przeprowadzany jest wywiad środowiskowy

 


Zasiłek stały

 

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.


Całkowita niezdolność do pracy oznacza:

 • całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji), lub
 • zaliczenie do I lub II grupy inwalidów, albo
 • legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (odpowiednie orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).
 • osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która ukończyła 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).

 

 Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 529 zł, minimalna - 30 zł. Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem osoby (lub na osobę w rodzinie).

 Zasiłku stałego nie można łączyć z takimi świadczeniami jak:

 • renta socjalna;
 • świadczenie pielęgnacyjne;
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka lub z tytułu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych;

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.


Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,
 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Maksymalna kwota zasiłku okresowego wynosi 418 zł, minimalna - 20 zł


Istnieje także dodatkową zasada ustalająca minimalną kwotę zasiłku jako określony procent różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny - w obu przypadkach 50%.

Zasiłek celowy

Wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej (konkretnej) potrzeby bytowej. Zasiłek może być przeznaczony na:

 • koszty zakupu żywności, leków, leczenia,
 • zakup opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
 • drobne remonty i naprawy w mieszkaniu,
 • koszty pogrzebu,
 • bilet kredytowy.

Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku:

 • zdarzenia losowego,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W tych przypadkach pomoc może być przyznana niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy na żywność z Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”


Obecnie można ubiegać się również o zasiłek celowy na zakup posiłku/żywności w ramach Rządowego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” kryterium dochodowe obowiązujące przy tej pomocy wynosi 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnej 813,00 zł, dla rodziny 684,00 zł na osobę w rodzinie. Szczególnie pomocy w zakresie dożywiania udziela się:

 • dzieciom do 7 roku życia,
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym .

Specjalny zasiłek celowy

Jest świadczeniem przyznawanym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.


Zasiłek celowy specjalny ma charakter uznaniowy, a zatem przyznanie go zależy od okoliczności sprawy oraz środków finansowych będących w dyspozycji Ośrodka na tę formę pomocy.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.